Mon. Jun 24th, 2024

Tag: อายัด

ถูกศาลพิพากษาแล้ว กรมบังคับคดีจะเริ่มอายัดเงินเดือนเมื่อไหร่

ขั้นตอนก่อนที่กรมบังคับคดีจะเริ่มอายัดทรัพย์ หรืออายัดเงินเดือน เราต้องเข้าใจก่อนว่า ผู้ที่จะเริ่มกระบวนการนี้คือเจ้าหนี้ โดยจะเป็นผู้นำคำพิพากษาของศาลไปเขียนคำร้อง และยื่นต่อกรมบังคับคดี เพื่อให้อายัดเงินเดือนของเรา โดยระบุในคำร้องว่า เรา(ลูกหนี้)ไม่ยอมจ่ายหนี้ที่ค้างชำระกันมาเนิ่นนาน ตามที่ศาลได้พิพากษาไปก่อนหน้านี้แล้ว จึงเป็นเหตุผลให้ต้องยื่นคำร้อง พร้อมแนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย