Fri. Sep 22nd, 2023

Tag: วิธีการลงทะเบียนขอคืนเงินค่าประกันไฟฟ้า

วิธีลงทะเบียน รับคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ผ่านเว็บไซต์ กฟภ.

สรุปขั้นตอน วิธีลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อขอรับคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า หรือที่เรียกกันว่า “ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า” ตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19