Mon. Jun 24th, 2024

Tag: ภาระหนี้

ไม่อยากเครียดเรื่องเงิน ต้องอ่าน 5 ข้อต่อไปนี้

หากอยู่ ๆ ก็ได้รับข่าวร้าย ว่าเราเป็นหนี้สินจำนวนหนึ่ง จากการทำธุรกรรมบางอย่าง เมื่อเช็คไปยังบริษัทต้นทาง จึงได้รู้ว่าเราได้ให้สิทธิผู้อื่นไปทำธุรกรรมการเงินในชื่อของเราเมื่อนานมาแล้ว และคนผู้นั้นไม่ได้จัดการภาระหนี้สินให้จบกระบวนความ สุดท้ายกลายเป็นเรา ต้องเป็นหนี้ไปโดยปริยาย