Mon. Jun 24th, 2024

Tag: คําคมแรงบันดาลใจ ภาษาอังกฤษ

30 คําคมแรงบันดาลใจ ภาษาอังกฤษ [Stay focused on your goals.จดจ่ออยู่กับเป้าหมายของคุณ]

Stay focused on your goals.จดจ่ออยู่กับเป้าหมายของคุณ The secret to moving forward is to start.ความลับของการก้าวไปข้างหน้าก็คือต้องเริ่มต้น