Mon. Jun 24th, 2024

The only limit is the one you set in your mind.
ข้อจำกัดเดียวคือ ข้อจำกัดที่คุณตั้งไว้ในใจ

Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts. – Winston Churchill
ความสำเร็จไม่ใช่จุดสิ้นสุด ความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องร้ายแรง ความกล้าหาญที่จะทำต่อไปต่างหากที่สำคัญ

Inhale courage, exhale fear.
หายใจเข้าความกล้าหาญ หายใจออกความกลัว

Chase your dreams
จงไล่ตามความฝัน

Be the change you wish to see in the world. – Mahatma Gandhi
จงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเห็นในโลกนี้

Your life is your message. Make it inspiring.
ชีวิตของคุณคือข้อความของคุณ ทำให้มันเป็นแรงบันดาลใจ

Don’t wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect.
อย่ารอช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบ จงใช้เวลาสักครู่และทำให้มันสมบูรณ์แบบ

Strive for progress, not perfection.
จงมุ่งมั่นเพื่อความก้าวหน้า ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. – Eleanor Roosevelt
อนาคตเป็นของผู้ที่เชื่อในความสวยงามของความฝัน

Every day is a chance to create a new beginning.
ทุกวันคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่

Happiness is not a destination, it’s a way of life.
ความสุขไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นวิถีชีวิต

Be kind, for everyone you meet is fighting a battle you know nothing about.
จงมีเมตตา เพราะทุกคนที่คุณพบ กำลังต่อสู้ในการต่อสู้ที่คุณไม่รู้อะไรเลย

You are never too old to set another goal or dream a new dream. – C.S. Lewis
คุณไม่มีวันแก่เกินไปที่จะตั้งเป้าหมายใหม่หรือฝันใหม่

What you think, you become what you feel.
สิ่งที่คุณคิด จะกลายเป็นสิ่งที่คุณรู้สึก

The only way to do great work is to love what you do. – Steve Jobs
วิธีเดียวที่จะทำผลงานได้ดีคือการรักในสิ่งที่คุณทำ

Be a voice, not an echo.
จงเป็นเสียงไม่ใช่เสียงสะท้อน

Your attitude determines your direction.
ทัศนคติของคุณกำหนดทิศทางของคุณ

When life knocks you down, roll over and look at the stars.
เมื่อชีวิตตกต่ำ ให้เกลือกกลิ้งดูดาว

You are the author of your own story.
คุณเป็นผู้เขียนเรื่องราวของคุณเอง

The best way to predict the future is to create it. – Peter Drucker
วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตคือการสร้างมันขึ้นมา

Difficult roads often lead to beautiful destinations.
เส้นทางที่ยากลำบากมักนำไปสู่จุดหมายที่สวยงาม

The only person you are destined to become is the person you decide to be. – Ralph Waldo Emerson
คนเดียวที่คุณถูกกำหนดให้เป็น คือคนที่คุณตัดสินใจจะเป็น

Aim for the moon; even if you miss, you’ll land among the stars.
เล็งไปที่ดวงจันทร์ แม้พลาดก็ยังอยู่ท่ามกลางหมู่ดาว

Life is tough.
ชีวิตเป็นเรื่องยาก

The harder you work, the luckier you get.
ยิ่งคุณทำงานหนักมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งโชคดีเท่านั้น

Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm. – Winston Churchill
ความสำเร็จสะดุดจากความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า โดยไม่สูญเสียความกระตือรือร้น

The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. – Franklin D. Roosevelt
ข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวในการตระหนักถึงวันพรุ่งนี้ คือความสงสัยของเราในวันนี้

Choose positivity, and happiness will follow you like a faithful companion.
จงเลือกคิดบวก แล้วความสุขจะติดตามคุณไปเหมือนเพื่อนที่ซื่อสัตย์

The amount of effort you put in determines the magnitude of your success.
จำนวนความพยายามที่คุณใช้ กำหนดขนาดของความสำเร็จของคุณ

In the realm of positivity, the ordinary becomes extraordinary.
ในแง่บวก ความธรรมดาจะกลายเป็นสิ่งพิเศษ

Success is the outcome of consistent effort.
ความสำเร็จเป็นผลของความพยายามอย่างสม่ำเสมอ

A positive attitude is the key to unlocking the door of opportunity.
การคิดบวกคือกุญแจไขประตูแห่งโอกาส

Believe you can, and you’re halfway there. – Theodore Roosevelt
เชื่อว่าคุณทำได้ และคุณก็มาถึงครึ่งทางแล้ว

Dream big, start small, act now.
ฝันให้ใหญ่ เริ่มให้เล็ก ลงมือทำทันที

Opportunities don’t happen; The one who created it is you.
โอกาสไม่ได้เกิดขึ้นเอง คนที่สร้างมันขึ้นมาคือคุณ

Be yourself.
จงเป็นตัวของตัวเอง

Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.
ชีวิตคือ 10% ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา และ 90% ที่เราตอบสนองต่อมัน

Never give up on something that you can’t.
อย่ายอมแพ้ในสิ่งที่คุณทำไม่ได้

The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. – Nelson Mandela
ความรุ่งโรจน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่ได้อยู่ที่การไม่เคยล้ม แต่คือการลุกขึ้นทุกครั้งที่เราล้ม

Surround yourself with those who lift you higher.
จงล้อมรอบตัวคุณ ด้วยผู้คนที่ทำให้คุณอยู่สูงขึ้น