Mon. May 20th, 2024

You are the captain of your ship. Sail through the windswept waves of life to chase your dreams.
คุณเป็นกัปตันเรือของคุณ จงนำชีวิตฝ่าคลื่นลมมรสุมเพื่อตามหาความฝัน

Your inner strength is a fortress that protects you from self-doubt.
ความแข็งแกร่งภายในของคุณ คือป้อมปราการที่ปกป้องคุณจากความสงสัยในตนเอง

Embrace the beauty of impermanence; it gives rise to new beginnings.
โอบกอดความงามของความไม่เที่ยง มันก่อให้เกิดการเริ่มต้นใหม่

You possess the wisdom to find your way through life’s labyrinth.
คุณมีสติปัญญาที่จะหาทางผ่านเขาวงกตแห่งชีวิต

Don’t tie our happiness to someone else’s legs because if they move in any direction, they will step on our heart.
อย่าเอาความสุขของเรา ไปผูกไว้กับขาของใคร เพราะถ้าเขาขยับไปทางไหน ก็เหยียบหัวใจเราอยู่ดี

Be strong and move on. It’s time for you to be happy again.
เข้มแข็งและก้าวต่อไป มันถึงเวลาที่เราต้องมีความสุขอีกครั้ง

Your heart is a reservoir of love. Share it with others.
หัวใจของคุณเป็นแหล่งเก็บความรัก จงแบ่งปันกับผู้อื่น

It’s just a bad day, not a bad life
มันเป็นเพียงวันที่แย่ แต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตที่แย่

The conversation begins to change when people’s hearts start to change.
บทสนทนาเริ่มเปลี่ยนไป เมื่อใจคนเริ่มเปลี่ยนแปลง

You have the power to turn pain into purpose.
คุณมีพลังที่จะเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นจุดมุ่งหมาย

The flame of hope within you burns bright even in the darkest hours.
เปลวไฟแห่งความหวังในตัวคุณ ลุกโชนแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด

Your self-worth is a precious gem; cherish and protect it.
คุณค่าในตัวเองของคุณ คืออัญมณีล้ำค่า จงหวงแหนและปกป้องมัน

The word ‘love,’ when spoken often, may not hold much value, but if spoken slowly, the other person may not be able to wait.
คำว่ารัก พูดบ่อยอาจไม่มีค่า แต่ถ้าพูดช้า อีกคนอาจจะทนรอไม่ไหว

When life presents hurdles, remind yourself of the mountains you’ve already climbed.
เมื่อชีวิตพบกับอุปสรรค ให้เตือนตัวเองถึงภูเขาที่คุณเคยปีนมาแล้ว

Even if you stand and plead right in front, if he doesn’t see your worth, he’ll just go on living well.
ต่อให้ยืนร้องไห้อยู่ตรงหน้า ถ้าเขาไม่เห็นค่า เขาก็ไปอยู่ดี

Try to be the right person, but forget that the right person doesn’t have to try.
พยายามเป็นคนที่ใช่ แต่ลืมไปว่าคนที่ใช่ ไม่ต้องพยายาม

The journey of self-acceptance begins with embracing your flaws.
การเดินทางของการยอมรับตนเอง เริ่มต้นด้วยการยอมรับข้อบกพร่องของคุณ

You are the sculptor of your destiny; mold it with love and determination.
คุณคือช่างแกะสลักแห่งโชคชะตาของคุณ หล่อหลอมมันด้วยความรักและความมุ่งมั่น

The power of self-belief can move mountains and shape destinies.
พลังแห่งความเชื่อในตนเอง สามารถเคลื่อนภูเขาและกำหนดโชคชะตาได้

Don’t be afraid to choose a different path than others.
อย่ากลัวที่จะเลือกเส้นทางของตัวเอง ถึงแม้มันจะแตกต่างจากคนอื่น

In time, not everything is preserved, but accepting the truth will preserve everything.
กาลเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่ง แต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่าง

Cry when it hurts, smile when you can, then keep moving forward.
เจ็บก็ร้องไห้ วันไหนยิ้มได้ ค่อยเดินหน้าต่อ

Within you lies the strength to weather life’s storms with grace.
ภายในตัวคุณมีพลังที่จะฟันฝ่ามรสุมชีวิตด้วยความสง่างาม

Your dream doesn’t have an expiration date.
ความฝันไม่มีวันหมดอายุ

You are a unique puzzle piece, essential in the grand tapestry of life.
คุณคือชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจำเป็นต่อพรมผืนใหญ่ของชีวิต

When you encounter obstacles, remember that you are a conqueror.
เมื่อคุณเจออุปสรรค จงจำไว้ว่าคุณคือผู้พิชิต

Always tell yourself that you’ll cry for the last time.
บอกกับตัวเองเสมอว่าจะร้องไห้เป็นครั้งสุดท้าย

In times of darkness, be your own guiding light.
ในช่วงเวลาแห่งความมืดมิด จงเป็นแสงสว่างนำทางของคุณเอง

You possess the strength to rise above any challenge that comes your way.
คุณมีพละกำลังที่จะก้าวข้ามความท้าทายใด ๆ ที่เข้ามา

Your journey is an epic tale of growth and self-discovery.
การเดินทางของคุณ คือเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของการเติบโตและการค้นพบตัวเอง

Don’t waste time on the wrong people, in order to learn life’s lessons.
เสียเวลากับคนที่ไม่ใช่ เพื่อให้ได้บทเรียนของชีวิต

Your dreams are the stars that guide you towards a brighter future.
ความฝันของคุณคือดวงดาวที่นำทางคุณไปสู่อนาคตที่สดใส

Nothing is permanent because every day is a change.
ไม่มีสิ่งใดเป็นนิรันดร์ เพราะทุกๆ วันคือการเปลี่ยนแปลง

You are a masterpiece in progress; keep painting your story with vibrant colors.
คุณเป็นผลงานชิ้นเอกที่กำลังดำเนินอยู่ วาดภาพเรื่องราวของคุณด้วยสีสันที่สดใส

In the embrace of self-love, you find the power to heal and thrive.
ในอ้อมกอดของการรักตนเอง คุณจะค้นพบพลังในการรักษาและเติบโต

Your heart’s resilience is a testament to your unyielding spirit.
ความยืดหยุ่นของหัวใจเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ของคุณ

In the face of fatigue, do you overlook it? Paying attention is very tiring.
มองข้ามเหนื่อยไหม ใส่ใจเหนื่อยมาก

The most painful lessons of the past can teach you how to survive in the present.
บทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดในอดีต สามารถสอนวิธีเอาตัวรอดในปัจจุบันได้

Do not create attachment if you know you cannot be together.
อย่าสร้างความผูกพัน? หากรู้ว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้

In letting go, it’s not surrender, but simply acceptance.
ที่ปล่อยมือ ไม่ใช่ยอมแพ้ แต่แค่ยอมรับ