Mon. Jun 24th, 2024

You are stronger than you think.
คุณแข็งแรงกว่าที่คุณคิด.

Every step forward is progress.
ทุกย่างก้าวคือความก้าวหน้า

Believe in your resilience.
จงเชื่อในความยืดหยุ่นของคุณ

Challenges make you stronger.
ความท้าทายจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น

Keep pushing yourself forward, keep growing.
จงผลักดันตัวเองต่อไป เติบโตต่อไป

Don’t give up on yourself.
อย่ายอมแพ้ในตัวเอง

Your determination will prevail.
ความมุ่งมั่นของคุณจะชนะ

You’re capable of greatness.
คุณมีความสามารถในการยิ่งใหญ่

Failure is a stepping stone to success.
ความล้มเหลวคือบันไดสู่ความสำเร็จ

Embrace the journey, not just the destination.
จงโอบกอดการเดินทาง ไม่ใช่แค่ปลายทาง

You’ve overcome obstacles before; you can do it again.
คุณเคยเอาชนะอุปสรรคมาก่อน คุณทำได้อีกครั้ง

Focus on progress, not perfection.
โฟกัสที่ความก้าวหน้า ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ

The only way out is through.
ทางออกเดียวคือทางผ่าน

Rise above the doubt and fear.
จงอยู่เหนือความสงสัยและความกลัว

Keep moving forward, no matter how slow.
ก้าวต่อไปไม่ว่าจะช้าสักแค่ไหน

You are worthy of success and happiness.
คุณคู่ควรกับความสำเร็จและความสุข

Your efforts will be rewarded.
ความพยายามของคุณจะได้รับรางวัล

Strength comes from persevering.
ความแข็งแกร่งมาจากความพากเพียร

Setbacks are temporary, but your spirit is enduring.
ความพ่ายแพ้เป็นสิ่งชั่วคราว แต่จิตวิญญาณของคุณจะยั่งยืน

In the face of adversity, you shine.
เมื่อเผชิญกับความทุกข์ยาก คุณจะเปล่งประกาย

You have the power to shape your future.
คุณมีพลังในการกำหนดอนาคตของคุณ

Never underestimate your potential.
อย่าประเมินศักยภาพของคุณต่ำเกินไป

Stay determined, and success will follow.
จงมุ่งมั่น แล้วความสำเร็จจะตามมา

Your purpose is greater than your obstacles.
จุดประสงค์ของคุณยิ่งใหญ่กว่าอุปสรรค

You are destined for greatness.
คุณถูกกำหนดให้ยิ่งใหญ่

Every challenge is an opportunity to grow.
ทุกความท้าทายคือโอกาสในการเติบโต

Believe in yourself, and others will too.
จงเชื่อมั่นในตัวเอง แล้วคนอื่นก็เชื่อเช่นกัน

You’re on the path to something extraordinary.
คุณกำลังอยู่บนเส้นทางสู่บางสิ่งที่ไม่ธรรมดา

Your efforts will make a difference.
ความพยายามของคุณจะสร้างความแตกต่าง

You are capable of rewriting your story.
คุณสามารถเขียนเรื่องราวของคุณใหม่ได้

Success comes to those who persevere.
ความสำเร็จย่อมมีแก่ผู้ที่อดทน

Keep fighting; it’s worth it.
สู้ต่อไป มันคุ้มค่า

Doubts are just stepping stones to clarity.
ความสงสัยเป็นเพียงหินก้าวไปสู่ความชัดเจน

Your strength lies in your willpower.
ความแข็งแกร่งของคุณอยู่ในความมุ่งมั่นของคุณ

No matter how difficult the journey may be, I believe that you will make it there.
ไม่ว่าการเดินทางจะยากลำบากแค่ไหน แต่เชื่อว่าคุณจะเดินไปถึง

Your tenacity will break down barriers.
ความดื้อรั้นของคุณจะทำลายอุปสรรค

A strong heart conquers all.
หัวใจที่แข็งแกร่งชนะทุกสิ่ง

You’re building a better version of yourself.
คุณกำลังสร้างตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น

Every challenge is an opportunity to learn.
ทุกความท้าทายคือโอกาสในการเรียนรู้

Keep going; you’re on the right track.
ก้าวต่อไป คุณมาถูกทางแล้ว