Mon. Jun 24th, 2024

In life, one of the greatest joys is having a best friend.
เพื่อนที่ดีที่สุด คือความสุขที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งในชีวิต

A friend is a stranger that the sky has sent for us to love.
เพื่อนคือคนแปลกหน้า ที่ฟ้าส่งมาให้เรารัก

A true friend expects only one thing from us, and that is “good intentions.”
เพื่อนแท้จะหวังสิ่งเดียวจากเรา นั่นคือ “หวังดี”

Friendship that never fades away is the true meaning of the word ‘friend’.
มิตรภาพที่ไม่มีวันจางหาย คือความหมายของคำว่าเพื่อน

The word “true friend,” even if you spend a year or several months apart, your friendship continues.
คำว่า “เพื่อนแท้” แม้ว่าคุณจะใช้เวลาหนึ่งปีหรือหลายเดือนที่ห่างกัน มิตรภาพของคุณก็ยังดำเนินต่อไป

Friendship is a story written with the ink of shared experiences.
มิตรภาพ คือเรื่องราวที่เขียนขึ้นด้วยหมึกแห่งประสบการณ์ร่วมกัน

A friend’s empathy can heal a wounded heart.
ความเอาใจใส่ของเพื่อน สามารถเยียวยาหัวใจที่บอบช้ำ

The best friends always strive to do many different things to make our world a better place.
เพื่อนที่ดีที่สุด พยายามทำสิ่งต่าง ๆ มากมาย เพื่อทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น

If life is a book, friends are the best chapters.
หากชีวิตคือหนังสือเรื่องหนึ่ง เพื่อนก็คือตอนที่ดีที่สุด

Friendship is a canvas where memories are painted with love.
มิตรภาพคือผืนผ้าใบที่ความทรงจำถูกแต่งแต้มด้วยความรัก

Some friends are gifts, some are lessons.
เพื่อนบางคนเป็นของขวัญ บางคนเป็นบทเรียน

True friends are like rainbows, adding vibrant colors to our lives.
เพื่อนแท้ก็เหมือนสายรุ้ง เติมสีสันให้ชีวิตเรา

A friend’s smile is a beacon of light on the darkest days.
รอยยิ้มของเพื่อนคือแสงสว่างในวันที่มืดมนที่สุด

Friendship is a puzzle where each piece fits perfectly with another.
มิตรภาพคือปริศนาที่ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเข้ากันได้อย่างลงตัว

In life, friends are not everything, but they are the indispensable beings.
เพื่อนไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต แต่คือสิ่งมีชีวิตที่ขาดไม่ได้

A true friend is like plain water, no taste but indispensable.
เพื่อนแท้เหมือนน้ำเปล่า ไม่มีรสชาติแต่ขาดไม่ได้

True friendship arises when there is peace between two contented hearts.
มิตรภาพที่แท้จริงเกิดขึ้น เมื่อความเงียบระหว่างคนสองคนสบายใจ

In friendship, patience and forgiveness are the glue that mends broken bonds.
ในมิตรภาพ ความอดทนและการให้อภัยเป็นกาวที่ช่วยซ่อมแซมสายสัมพันธ์ที่แตกหัก

True friends are the ones who ask about our sorrows and joys, and then listen attentively to our answers.
เพื่อนแท้คือคนที่ถามทุกข์-สุขของเรา แล้วรอฟังคำตอบอย่างตั้งใจ

The best friend is the one who brings out the best in us.
เพื่อนที่ดีที่สุด คือคนที่ดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของเราออกมา

The value of a friend lies in quality, not quantity.
ค่าของเพื่อนอยู่ที่คุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ

A friend is someone who gives you the freedom to be yourself.
เพื่อนคือคนที่ให้อิสระกับคุณในการเป็นตัวของตัวเอง

A friend’s understanding is a soothing balm for a troubled mind.
ความเข้าใจของเพื่อน เป็นยาบรรเทาจิตใจที่มีปัญหา

True friends are the lighthouses that guide us through stormy seas.
เพื่อนแท้คือประภาคารที่นำเราผ่านทะเลที่มีพายุ

In the journey of life, friends are the chapters that make the story meaningful.
ในการเดินทางของชีวิต เพื่อน คือบทที่ทำให้เรื่องราวมีความหมาย

The true beauty of friendship is understanding and being understood.
สิ่งที่สวยงามของมิตรแท้ คือการเข้าใจ และการถูกเข้าใจ

We will see the true love of friends in times of adversity, not in times of happiness.
เราจะเห็นความรักของมิตรในเวลาที่เลวร้าย ไม่ใช่เวลาที่มีความสุข

A true friend won’t judge you just because they’ve heard others talk about you.
เพื่อนแท้จะไม่ตัดสินคุณ เพียงเพราะได้ยินคนอื่นพูดมา

A true friend is worth more than ten thousand acquaintances.
เพื่อนที่ซื่อสัตย์เพียงหนึ่งคน มีค่าเท่ากับคนรู้จักนับหมื่น

The only way to have friends is to act friendly first.
ทางเดียวที่จะมีมิตร คือการทำตัวเป็นมิตรก่อน

Friendship is a warm feeling that comes from the depths of the heart, which cannot be bought or sold.
มิตรภาพคือความรู้สึกอบอุ่นที่มาจากส่วนลึกของหัวใจ ซึ่งไม่สามารถซื้อหรือขายได้

No price tag for the best friend.
ไม่มีป้ายราคาสำหรับเพื่อนที่ดีที่สุด

A friend is someone who sees the truth and pain within you, even when you deceive others.
เพื่อนคือคนที่มองเห็นความจริงและความเจ็บปวดในตัวคุณ แม้ว่าคุณจะหลอกคนอื่นอยู่ก็ตาม

A friend is someone who doesn’t envy when we are happy.
เพื่อนคือคนที่ไม่อิจฉาเมื่อเรามีความสุข

Friendship and happiness can be created with a smile.
มิตรภาพและความสุขเกิดขึ้นได้ด้วย รอยยิ้ม

To receive a smile from the other side, you must give it with your own smile first.
อยากได้รอยยิ้มของอีกฝ่าย ต้องจ่ายด้วยรอยยิ้มของเราก่อน

Let your smile change the world, but don’t let the world change your smile.
ปล่อยให้รอยยิ้มของคุณเปลี่ยนโลก แต่อย่าให้โลกเปลี่ยนรอยยิ้มของคุณ

A smile is something you can wear without any cost at all.
รอยยิ้มเป็นสิ่งที่คุณสามารถสวมใส่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย

A true friend never allows you to do foolish things alone.
เพื่อนแท้ไม่เคยยอมให้คุณทำเรื่องโง่ ๆ คนเดียว

Life is like a mirror, smile at it and it will smile back at you.
ชีวิตก็เหมือนกระจก ยิ้มให้มันแล้วมันก็ยิ้มให้คุณ