Tue. Jul 16th, 2024

Stay mindful of everything, and it shall pass.
จงมีสติกับทุกเรื่อง แล้วมันจะผ่านไป

In the end, no matter who may depart from our lives, the world continues to spin on.
ไม่ว่าใครจะหายไปจากชีวิตเรา แต่สุดท้ายโลกก็ยังหมุนต่ออยู่ดี

In the morning when the sun rises, we often encounter new opportunities.
เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า เรามักจะพบโอกาสใหม่ ๆ เสมอ

Embrace the challenges of life, for they lead to growth.
ยอมรับความท้าทายของชีวิต เพราะสิ่งเหล่านั้นนำไปสู่การเติบโต

Life’s most profound lessons are often learned through moments of reflection.
บทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตมักเรียนรู้ผ่านช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรอง

Your life’s purpose is the guiding star that leads you to fulfillment.
เป้าหมายในชีวิตของคุณคือดาวนำทางที่นำคุณไปสู่ความสำเร็จ

Life’s greatest triumphs are born from the ashes of past failures.
ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต เกิดจากเถ้าถ่านของความล้มเหลวในอดีต

Thank you for the adversity that taught me how to rise and fight.
ขอบคุณความไม่มี ที่ทำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้

Even though life may be exhausting, never give in to defeat.
ถึงจะเหนื่อยกับชีวิต จงอย่าได้คิดยอมแพ้

Don’t plant trees if you don’t have time to water them.
อย่าปลูกต้นไม้ถ้าไม่มีเวลารดน้ำ

In our limited time, let’s live a happy life.
เวลาของเรามีจำกัด จงใช้ชีวิตให้มีความสุข

Sometimes happiness comes in ordinary forms.
บางครั้งความสุขก็มาในรูปแบบความธรรมดา

The power to shape your destiny lies in the choices you make.
พลังในการกำหนดโชคชะตาของคุณ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือก

In life, the smallest acts of kindness can create ripples of change.
ในชีวิต การแสดงความเมตตาเพียงเล็กน้อย สามารถสร้างแรงกระเพื่อมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้

Your life’s story is an epic tale of determination.
เรื่องราวในชีวิตของคุณคือ เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับความมุ่งมั่น

The essence of life lies in living authentically and true to yourself.
แก่นแท้ของชีวิต อยู่ที่การใช้ชีวิตอย่างแท้จริง และเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง

Life’s most precious moments are often hidden in the ordinary.
ช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดของชีวิต มักจะซ่อนอยู่ในความธรรมดา

The bad things that come in will become ordinary as time passes.
เรื่องร้ายๆ ที่เข้ามา จะเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อเวลาผ่านไป

Tomorrow, there will be nothing to remember if you don’t start doing something today.
พรุ่งนี้จะไม่มีอะไรให้จดจำ ถ้าวันนี้ไม่ได้เริ่มทำอะไรสักอย่าง

Trying a hundred times is better than giving up without trying.
พยายามครั้งที่ร้อย ยังดีกว่าท้อถอยทั้งที่ยังไม่ได้ทำ

Do not compare your first step to the hundredth step of others.
อย่าเอาก้าวแรกของตัวเอง ไปเทียบกับก้าวที่ร้อยของคนอื่น

Hope is the only thing that keeps us alive.
ความหวัง คือสิ่งเดียว ที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ต่อได้

Your life’s purpose is the North Star that guides you through uncertainty.
เป้าหมายในชีวิตของคุณ คือดาวเหนือที่นำทางคุณผ่านความไม่แน่นอน

The colors of life shine brightest when you live with passion and purpose.
สีสันของชีวิตจะเปล่งประกายที่สุด เมื่อคุณใช้ชีวิตด้วยความหลงใหลและมีเป้าหมาย

Life’s truest joys come from living in harmony with nature.
ความสุขที่แท้จริงของชีวิต มาจากการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

Tired of life, but never willing to give up.
เหนื่อยกับชีวิต แต่ไม่เคยคิดยอมแพ้

Hope is the only thing that is more powerful than fear.
ความหวัง เป็นสิ่งเดียวที่ทรงพลังมากกว่าความกลัว

If you don’t take a step forward, you’ll never get anywhere close.
ถ้าไม่ก้าวออกไป ใกล้แค่ไหนก็ไปไม่ถึง

The key to happiness is embracing both the highs and lows of life.
กุญแจสู่ความสุข คือการโอบรับทั้งจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของชีวิต

Life’s true meaning is found in the connections we forge with others.
ความหมายที่แท้จริงของชีวิต พบได้จากความสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นกับผู้อื่น

The power to shape your destiny lies within your hands.
พลังในการกำหนดโชคชะตาของคุณอยู่ในมือคุณ

Life’s most significant rewards often come from acts of selflessness.
รางวัลที่สำคัญที่สุดในชีวิต มักมาจากการกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัว

Every problem has a solution, and every bad situation has a way out.
ทุกปัญหามีทางแก้ ทุกเรื่องแย่มีทางออกเสมอ

Seeing the problem as just a stumbling block, but not stopping us.
มองปัญหาให้เป็นแค่ก้อนหินสะดุดได้แต่หยุดเราไม่ได้

If our costs are low, just try little by little.
ถ้าต้นทุนเราน้อย ก็แค่ค่อย ๆ พยายามไปทีละนิด

The true essence of life is discovered in moments of stillness and reflection.
แก่นแท้ของชีวิต ถูกค้นพบในช่วงเวลาของความเงียบสงบและการไตร่ตรอง

Life’s greatest adventures begin with a leap of faith.
การผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต เริ่มต้นขึ้นด้วยความศรัทธา

The beauty of life lies in its imperfections and unpredictability.
ความงามของชีวิต อยู่ที่ความไม่สมบูรณ์แบบและคาดเดาไม่ได้

Your life’s purpose is the compass that guides you through challenges.
เป้าหมายในชีวิตของคุณ คือเข็มทิศที่จะนำทางคุณให้ผ่านความท้าทายต่างๆ

Life’s true treasures are the memories we create with those we love.
สมบัติที่แท้จริงของชีวิต คือความทรงจำที่เราสร้างขึ้นกับคนที่เรารัก