Tue. Jul 16th, 2024

The journey of a thousand miles begins with a single step. – Lao Tzu
การเดินทางนับพันไมล์เริ่มต้นด้วยก้าวเดียว

You are capable of more than you know.
คุณมีความสามารถมากกว่าที่คุณรู้

The only way to achieve the impossible is to believe it is possible. – Charles Kingsleigh
วิธีเดียวที่จะบรรลุสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือการเชื่อว่าเป็นไปได้

You are never too old to set another goal or to dream a new dream. – C.S. Lewis
คุณไม่มีวันแก่เกินไปที่จะตั้งเป้าหมายใหม่หรือฝันใหม่

If you want to achieve greatness, stop asking for permission. – Anonymous
ถ้าอยากยิ่งใหญ่ จงหยุดขออนุญาต

Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. – Charles R. Swindoll
ชีวิตคือ 10% ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา และ 90% ที่เราตอบสนองต่อมัน

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. – Albert Schweitzer
ความสำเร็จไม่ใช่กุญแจสู่ความสุข ความสุขคือกุญแจสู่ความสำเร็จ ถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทำ คุณจะประสบความสำเร็จ

Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts. – Winston Churchill
ความสำเร็จไม่ใช่จุดสิ้นสุด ความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องร้ายแรง ความกล้าหาญที่จะทำต่อไปต่างหากที่สำคัญ

Challenges are what make life interesting, and overcoming them is what makes life meaningful. – Joshua J. Marine
ความท้าทายคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตน่าสนใจ และการเอาชนะมันได้คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย

If you can dream it, you can achieve it. – Zig Ziglar
หากคุณสามารถฝันได้ คุณก็สามารถบรรลุมันได้

The only place where success comes before work is in the dictionary. – Vidal Sassoon
ที่เดียวที่ความสำเร็จมาก่อนการทำงานอยู่ในพจนานุกรม

The secret to getting ahead is getting started. – Mark Twain
เคล็ดลับในการก้าวไปข้างหน้ากำลังเริ่มต้นขึ้น

Don’t be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart. – Roy T. Bennett
อย่าถูกผลักไสด้วยความกลัวในใจของคุณ ทำตามความฝันในหัวใจของคุณ

Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm. – Winston Churchill
ความสำเร็จคือการเดินจากความล้มเหลวไปสู่ความล้มเหลวโดยไม่สูญเสียความกระตือรือร้น

Your time is now. Start where you stand and never back down. – Anonymous
เวลาของคุณคือตอนนี้ เริ่มต้นในจุดที่คุณยืนและไม่ถอยหลัง

The only thing standing between you and your goal is the story you keep telling yourself as to why you can’t achieve it. – Jordan Belfort
สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับเป้าหมาย คือเรื่องราวที่คุณบอกตัวเองอยู่เสมอว่า ทำไมคุณถึงทำไม่สำเร็จ

The harder the conflict, the more glorious the triumph. – Thomas Paine
ยิ่งขัดแย้งหนักเท่าไหร่ชัยชนะก็ยิ่งรุ่งโรจน์เท่านั้น

Do not wait; the time will never be ‘just right.’ Start where you stand, and work with whatever tools you may have at your command, and better tools will be found as you go along. – Napoleon Hill
อย่ารอ; เวลาจะไม่มีวัน ‘ถูกต้อง’ เริ่มต้นจากจุดที่คุณยืนอยู่ และทำงานกับเครื่องมือใดก็ตามที่คุณมีตามคำสั่งของคุณ แล้วคุณจะพบเครื่องมือที่ดีกว่าเมื่อคุณดำเนินการไปพร้อมกัน

Dream big and dare to fail. – Norman Vaughan
ฝันให้ใหญ่และกล้าที่จะล้มเหลว

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. – Eleanor Roosevelt
อนาคตเป็นของผู้ที่เชื่อในความสวยงามของความฝัน

The best way to get started is to quit talking and begin doing. – Walt Disney
วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นคือการเลิกพูดและเริ่มลงมือทำ

Success usually comes to those who are too busy to be looking for it. – Henry David Thoreau
ความสำเร็จมักจะมาหาคนที่ยุ่งเกินกว่าจะไขว่คว้าหามัน

Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle. – Christian D. Larson
เชื่อในตัวเองและสิ่งที่คุณเป็น จงรู้ว่ามีบางอย่างในตัวคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าอุปสรรคใดๆ

In order to succeed, we must first believe that we can. – Nikos Kazantzakis
เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ เราต้องเชื่อก่อนว่าเราทำได้

A person who never made a mistake never tried anything new. – Albert Einstein
คนที่ไม่เคยทำผิดพลาด ไม่เคยลองอะไรใหม่ๆ

It always seems impossible until it is done. – Nelson Mandela
ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เสมอจนกว่าจะสำเร็จ

What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals. – Zig Ziglar
สิ่งที่คุณได้รับจากการบรรลุเป้าหมาย ไม่สำคัญเท่าสิ่งที่คุณเป็นจากการบรรลุเป้าหมาย

You must be the change you wish to see in the world. – Mahatma Gandhi
คุณต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นในโลกนี้

I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination. – Jimmy Dean
ฉันเปลี่ยนทิศทางลมไม่ได้ แต่ฉันปรับใบเรือให้ไปถึงจุดหมายได้เสมอ

The only way to do great work is to love what you do. – Steve Jobs
วิธีเดียวที่จะทำผลงานได้ดีคือการรักในสิ่งที่คุณทำ