Mon. May 20th, 2024

With love, hearts find the courage to let go of past hurts.
ด้วยความรัก หัวใจจะกล้าที่จะปล่อยวางความเจ็บปวดในอดีต

In love’s tenderness, we find the strength to heal from heartache.
ในความอ่อนโยนของความรัก เราพบพลังที่จะเยียวยาความโศกเศร้า

True love is when two imperfect people refuse to give up on each other easily.
ความสัมพันธ์ที่แท้จริงคือการที่คนไม่สมบูรณ์แบบสองคน ต่างก็ไม่ยอมแพ้เลิกราต่อกันอย่างง่ายดาย

Beauty doesn’t create good love, but good love always creates beauty.
ความสวยงามไม่ได้ก่อเกิดความรักที่ดี แต่ความรักที่ดีก่อเกิดความสวยงามเสมอ

In our love journey, there are no coincidences.
ไม่มีเรื่องบังเอิญสำหรับเส้นทางรักของเรา

Love is the compass that points us towards our dreams.
ความรักคือเข็มทิศนำทางเราไปสู่ความฝัน

With love, we find the power to forgive and move forward.
ด้วยความรัก เราพบพลังที่จะให้อภัยและก้าวไปข้างหน้า

A smile that arises without reason often holds a hidden tale of someone special.
รอยยิ้มที่เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ มักจะมีเรื่องราวของคนพิเศษซ่อนอยู่

Love is like grains of sand, the harder you squeeze, the faster it slips away from your hand.
ความรักเปรียบเสมือนเม็ดทราย ยิ่งบีบแรงทรายก็ยิ่งไหลออกจากมือเร็วขึ้น

You are the best part of life.
เธอคือ ส่วนที่ดีที่สุดของชีวิต

In love’s embrace, we find the strength to face our fears head-on.
ในอ้อมกอดของความรัก เราพบพลังที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวของเรา

Love is the canvas where we paint the masterpiece of our lives.
ความรักคือผืนผ้าใบที่เราวาดภาพผลงานชิ้นเอกในชีวิตของเรา

With love, hearts find the courage to embrace vulnerability.
ด้วยความรัก หัวใจจะกล้าที่จะยอมรับความเปราะบาง

Don’t wait for good people, the right people, to come into your life. Instead, strive to become a good person, the right person, who walks into someone else’s life.
อย่ารอที่จะให้คนดี ๆ คนที่ใช่ เข้ามาในชีวิต แต่จงทำให้ตัวเองเป็นคนดี ๆ คนที่ใช่ ที่เดินเข้าไปในชีวิตใครสักคน

Without you, this world would be meaningless.
ถ้าไม่มีเธอ โลกนี้ก็คงไร้ความหมาย

In love, it takes two people, but it ends because of two hearts.
ความรักขึ้นอยู่กับคนสองคน แต่ก็จบลงเพราะคนสองใจ

In love’s tenderness, we find the strength to heal from past traumas.
ในความอ่อนโยนของความรัก เราพบพลังที่จะรักษาบาดแผลในอดีต

In love’s embrace, we find the power to heal from emotional wounds.
ในอ้อมกอดของความรัก เราพบพลังในการรักษาบาดแผลทางใจ

With love, hearts find the strength to overcome adversity.
ด้วยความรัก หัวใจจะพบพลังที่จะเอาชนะความทุกข์ยาก

Options are something everyone wants, but no one wants to be one.
ตัวเลือกคือสิ่งที่ทุกคนอยากมี แต่ไม่มีใครอยากเป็น

I want this to be yours forever.
อยากให้ที่ตรงนี้เป็นของเธอตลอดไป

The happiest people are those who can forget first.
คนที่มีความสุขที่สุด คือคนที่สามารถลืมได้ก่อน

In love’s tenderness, we find acceptance and understanding.
ในความอ่อนโยนของความรัก เราพบการยอมรับและความเข้าใจ

Love is a language that requires no words.
ความรักเป็นภาษาที่ไม่ต้องการคำพูด

There’s more to a relationship than just love.
ชีวิตคู่มันมีอะไรมากกว่าคำว่ารัก

Patience disappears when there is understanding in its place.
ความอดทนจะหายไปเมื่อมีความเข้าใจมาแทนที่

In a good relationship, it must be right and timely.
ความสัมพันธ์ที่ดี มันต้องถูกที่และถูกเวลา

Life is like a camera, focus on what’s important, and you’ll capture a perfect picture.
ชีวิตก็เหมือนกล้องถ่ายรูป โฟกัสเฉพาะที่สำคัญ แล้วเราจะได้ภาพที่สมบูรณ์

The person who understands us best is ourselves.
คนที่เข้าใจตัวเราที่ดีที่สุด คือตัวเราเอง

Love is not a reward for goodness.
ความรักไม่ใช่รางวัลตอบแทนความดี