Mon. Jun 24th, 2024

Apologize sincerely and forgive wholeheartedly in marriage.
ขอโทษอย่างจริงใจ และให้อภัยอย่างสุดใจในการแต่งงาน

Love is the language that transcends all barriers in marriage.
ความรักเป็นภาษาที่ก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตสมรส

In marriage, prioritize your partner’s happiness as much as your own.
ในการแต่งงาน ให้จัดลำดับความสำคัญของความสุขของคู่ของคุณ ให้เท่ากับความสุขของคุณเอง

Because love in someone’s way is its own way. There’s no blueprint for it to die. Don’t resist love if it’s not what it seems.
เพราะรักในแบบของใคร ก็เป็นแบบของมัน ไม่มีแบบแผนตายตัว อย่าฝืนใจรักถ้ามันไม่ใช่

There’s no benefit in being with anyone, just because you want to be with someone.
ไม่มีประโยชน์ที่จะคบใครสักคน เพียงเพราะอยากจะมีใครซักคนเท่านั้น

In marriage, let go of grudges and embrace forgiveness.
ในการแต่งงาน จงละทิ้งความขุ่นเคืองใจและน้อมรับการให้อภัย

Nurture your marriage with love, patience, and understanding.
ดูแลชีวิตสมรสของคุณด้วยความรัก ความอดทน และความเข้าใจ

Love deeply, forgive often, and laugh together in marriage.
รักอย่างสุดซึ้ง ให้อภัยบ่อย ๆ และหัวเราะด้วยกันในชีวิตแต่งงาน

In marriage, see challenges as opportunities for growth together.
ในการแต่งงาน ให้มองความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโตไปด้วยกัน

We’re not hurt because love is gone, but because it’s still there differently.
เราไม่ได้เจ็บปวดเพราะความรักหายไป แต่เพราะมันยังอยู่ต่างหาก

Sometimes love comes to us to teach us, not to possess us.
บางครั้งความรักก็เข้ามาหาเรา เพื่อให้เราเรียนรู้ มิใช่ให้เราครอบครอง

Don’t shed tears for someone who has never shed tears for you.
อย่าเสียน้ำตาให้กับคนที่ไม่เคยเสียน้ำตาให้คุณ

Accepting differences in married life.
ยอมรับความแตกต่างในชีวิตสมรส

Love is not wrong, but what’s wrong is choosing to love the wrong person.
ความรักไม่ใช่ความผิด แต่ที่ผิดคือเลือกรักผิดคน

The first step is important, but taking it together is even more important.
ก้าวแรกว่าสำคัญแล้ว ก้าวไปด้วยกันสำคัญกว่า

Your marriage is a canvas; paint it with love and compassion.
การแต่งงานของคุณคือผืนผ้าใบ วาดมันด้วยความรักและความเมตตา

The destination is important, but the journey is more important.
จุดหมายปลายทางนั้นสำคัญ เเต่เวลาระหว่างทางนั้นสำคัญกว่า

What makes us smile, we call it ‘happiness’.
อะไรที่ทำให้ยิ้มได้ เราเรียกมันว่า “ความสุข”

We don’t need to conquer each other; understanding each other is enough.
เราไม่จำเป็นต้องเอาชนะกัน เราแค่เข้าใจก็พอ

I can cheat, but I just choose not to.
ฉันก็นอกใจได้ แต่ฉันแค่ไม่ทำ

In marriage, let love be your constant compass.
ในการแต่งงาน ให้ความรักเป็นเข็มทิศที่มั่นคงของคุณ

Marriage is a journey where both partners grow together.
การแต่งงานคือการเดินทางที่ทั้งคู่เติบโตไปด้วยกัน

Love deeply, forgive freely, and hold each other close in marriage.
รักอย่างสุดซึ้ง ให้อภัยอย่างเสรี และผูกพันกันแน่นแฟ้นในการแต่งงาน

In marriage, find joy in the little things.
ในการแต่งงาน จงหาความสุขจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ

Show appreciation for each other’s efforts in marriage.
แสดงความชื่นชมในความพยายามของกันและกันในชีวิตแต่งงาน.

No more strings for a fresh start.
ไม่มีคำว่าสาย สำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

In marriage, seek to understand before being understood.
ในการแต่งงาน พยายามทำความเข้าใจก่อนที่จะถูกเข้าใจ

Cherish the memories you create together in marriage.
จงหวงแหนความทรงจำที่คุณสร้างร่วมกันในชีวิตแต่งงาน

Love has no reason why it loves.
ความรักมันไม่มีเหตุผล ว่าทำไมถึงรัก

There are no coincidences in matters of love.
ไม่มีคำว่าบังเอิญ ในเรื่องของความรัก