Mon. Jun 24th, 2024

Stay focused on your goals.
จดจ่ออยู่กับเป้าหมายของคุณ

The secret to moving forward is to start.
ความลับของการก้าวไปข้างหน้าก็คือต้องเริ่มต้น

Keep moving forward, even if it’s slow, it’s still better than going backward.
จงก้าวไปข้างหน้า ถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง

Your dreams are the seeds of your future success.
ความฝันของคุณ คือเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จในอนาคตของคุณ

Waking up to live life every day is the best opportunity.
การได้ตื่นมาใช้ชีวิตในทุกๆ วัน คือโอกาสที่ดีที่สุดแล้ว

Your hard work will be the foundation of your success.
การทำงานหนักของคุณ จะเป็นรากฐานของความสำเร็จของคุณ

If we fall, we might get a wound. If we surrender, we might get nothing at all.
ถ้าล้มเราอาจจะได้แผล ถ้ายอมแพ้เราอาจจะไม่ได้อะไรเลย

You have the power to shape your destiny.
คุณมีพลังในการกำหนดโชคชะตาของคุณ

The key to success is in your hands; use it wisely.
กุญแจสู่ความสำเร็จอยู่ในมือของคุณ จงใช้มันอย่างชาญฉลาด

Your journey may be challenging, but you must remain determined and patient.
การเดินทางของคุณอาจยากลำบาก แต่คุณต้องมุ่งมั่นและอดทน

Believe in your potential; it knows no limits.
เชื่อในศักยภาพของคุณ มันไม่มีขีดจำกัด

Success is not a destination; it’s a way of life.
ความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทาง มันเป็นวิถีชีวิต

Stay determined; success is within your reach.
จงมุ่งมั่น; ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม

Nothing lasts forever, not even the sorrows that come, but they will eventually pass.
ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไป แม้กระทั่งความทุกข์ที่เข้ามา แต่เดี๋ยวก็จะจากไป

Start working on it now because sometimes ‘wait for later’ can turn into ‘never.
จงลงมือทำตอนนี้ เพราะบางครั้งคำว่า “เอาไว้ก่อน” อาจจะกลายเป็นคำว่า “ไม่มีวันได้ทำ”

Your perseverance will unlock the doors to success.
ความพากเพียรของคุณจะไขประตูสู่ความสำเร็จ

Success is not a sprint; it’s a marathon.
ความสำเร็จไม่ใช่การวิ่ง มันเป็นการวิ่งมาราธอน

Nothing happens on its own if we don’t take action.
ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาเอง ถ้าหากว่าเราไม่ลงมือทำ

Your dreams are the blueprint of your success story.
ความฝันของคุณ คือพิมพ์เขียวของเรื่องราวความสำเร็จของคุณ

Keep in your heart that every morning is the best day of the year.
เขียนไว้ในใจว่าเช้าทุกวันเป็นวันที่ดีที่สุดในปี

Believe in your dreams, and they will become reality.
เชื่อในความฝันของคุณ และมันจะกลายเป็นความจริง

You have the power to shape your future through your actions.
คุณมีพลังในการกำหนดอนาคตของคุณ ผ่านการกระทำของคุณ

Those who are strong are the ones who dare to smile in the face of adversity, and those who are happy are the ones who laugh at obstacles.
ผู้ที่แข็งแกร่งคือผู้ที่กล้ายิ้มให้ความทุกข์ ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้อุปสรรค

Your dreams are the fuel that drives you forward.
ความฝันของคุณ คือเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้า

The road to success may be bumpy, but keep driving.
เส้นทางสู่ความสำเร็จอาจขรุขระ แต่จงก้าวต่อไป

Sometimes, mistakes can be the best memories in life.
บางครั้งความผิดพลาด ก็อาจเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิต

Courage is not the absence of fear, but it comes along with determination.
ความกล้าหาญ ไม่ใช่ไร้ซึ่งความกลัว แต่จะมาพร้อม กับความพยายาม

In the day when you have no one else, but you still have yourself, who you always love.
ในวันที่คุณไม่เหลือใคร แต่คุณยังมีตัวเองที่รักตัวเองเสมอ

Every obstacle is an opportunity to prove your strength.
ทุกอุปสรรคคือโอกาสในการพิสูจน์ความแข็งแกร่งของคุณ

Life isn’t much, just don’t make it difficult.
ชีวิตไม่มีอะไรมาก แค่อย่าทำให้มันยากก็พอ