Mon. Jun 24th, 2024

Obstacles make us walk slower, but they are not the reasons that make us stop walking.
อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลง แต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน

Your thoughts are the architects of your destiny.
ความคิดของคุณเป็นตัวกำหนดโชคชะตาของคุณ

Turn stumbling blocks into stepping stones with positive thinking.
เปลี่ยนสิ่งกีดขวางให้เป็นก้าวย่างด้วยการคิดบวก

Embrace challenges, for they are opportunities in disguise.
ยอมรับความท้าทาย เพราะมันคือโอกาสที่แฝงตัวมา

See every setback as a chance to learn and grow.
มองทุกความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต

We will know the taste of happiness only after we have experienced suffering.
เราจะรู้รสชาติของความสุข ก็ต่อเมื่อเราผ่านความทุกข์มาก่อน

Giving forgiveness is giving what’s best; giving another chance is giving oneself an opportunity.
ให้ที่ดีคือให้อภัย ให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง

Let go of negativity, and you’ll free up space for joy.
ปล่อยวางความคิดลบ แล้วคุณจะมีพื้นที่ว่างสำหรับความสุข

Choose happiness, and it becomes your default emotion.
เลือกความสุข และมันจะกลายเป็นอารมณ์เริ่มต้นของคุณ

We can always start anew if we don’t think of giving up.
ชีวิตเราเริ่มใหม่ได้เสมอ ถ้าเราไม่คิดจะยอมแพ้

The past is a teacher, the future is an opportunity.
ชีวิตที่ผ่านมาคือครู ชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาส

Half of intelligence is knowing what areas you are ignorant in.
ครึ่งหนึ่งของความฉลาด คือ การที่คุณรู้ว่าตัวเองโง่เรื่องไหนบ้าง

See the beauty in small things; it leads to greater appreciation.
มองเห็นความงามในสิ่งเล็กน้อย มันนำไปสู่การชื่นชมมากขึ้น

Replace complaints with gratitude, and watch your life transform.
แทนที่คำตำหนิด้วยความขอบคุณ และเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

A positive mindset is a powerful shield against stress.
ความคิดเชิงบวกเป็นเกราะป้องกันความเครียดที่มีประสิทธิภาพ

What you do today can improve you tomorrow.
สิ่งที่คุณทำวันนี้สามารถพัฒนาคุณในวันพรุ่งนี้ได้

If nothing is certain, then everything is possible.
ถ้าทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอน ดังนั้นทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้

Don’t hesitate to do whatever you think is right.
จงอย่าลังเลที่จะทำสิ่งใดก็ตาม ที่คุณคิดว่ามันถูกต้อง

Focus on what you can control and let go of what you cannot control.
จดจ่อกับสิ่งที่คุณควบคุมได้ และปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้

The power of positive thinking can heal emotional wounds.
พลังของการคิดบวกสามารถรักษาบาดแผลทางอารมณ์ได้

Embrace change, for it opens doors to new opportunities.
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะมันเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ

A positive attitude makes you resilient in the face of adversity.
ทัศนคติเชิงบวกทำให้คุณปรับตัวได้เมื่อเผชิญกับความทุกข์ยาก

If we never make mistakes, we will never learn new things.
ถ้าหากเรา ไม่เคยทำผิดพลาด เราก็จะไม่มีวันได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ

Believe in the power of possibilities.
จงเชื่อในพลังแห่งความเป็นไปได้

Share positivity, and it multiplies exponentially.
แบ่งปันสิ่งดี ๆ และมันจะทวีคูณขึ้นอย่างทวีคูณ

Everyone has the same amount of time, but it’s up to us how much value we make of that time.
ทุกคนมีเวลาเท่ากัน แต่อยู่ที่ตัวเราว่า จะใช้เวลานั้น ให้คุ้มค่ามากแค่ไหน

There’s nothing we can’t do, only things we don’t want to do.
ไม่มีอะไรที่คนเราทำไม่ได้ มีแต่จะไม่อยากทำ

Live in the present, not in the past, and strive hard to be in the future.
จงอยู่กับปัจจุบัน อย่าอยู่กับอดีต และจงพยายามอย่างหนักเพื่ออยู่ในอนาคต

Every morning of a new day comes with the opportunity for us to start anew.
ทุกเช้าของวันใหม่ จะมาพร้อมกับโอกาสให้เราเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

Visualize success, and you’re already halfway there.
จินตนาการถึงความสำเร็จ และคุณก็มาถึงครึ่งทางแล้ว