Sat. Apr 20th, 2024

ขั้นตอนก่อนที่กรมบังคับคดีจะเริ่มอายัดทรัพย์ หรืออายัดเงินเดือน เราต้องเข้าใจก่อนว่า ผู้ที่จะเริ่มกระบวนการนี้คือเจ้าหนี้ โดยจะเป็นผู้นำคำพิพากษาของศาลไปเขียนคำร้อง และยื่นต่อกรมบังคับคดี เพื่อให้อายัดเงินเดือนของเรา โดยระบุในคำร้องว่า เรา(ลูกหนี้)ไม่ยอมจ่ายหนี้ที่ค้างชำระกันมาเนิ่นนาน ตามที่ศาลได้พิพากษาไปก่อนหน้านี้แล้ว จึงเป็นเหตุผลให้ต้องยื่นคำร้อง พร้อมแนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย

ภาพโดย mohamed Hassan จาก Pixabay

หนึ่งในหลักฐานที่ยื่นต่อกรมบังคับคดีก็คือ “ที่ทำงานของลูกหนี้” ที่ได้ไปสืบทราบแน่นอนแล้วว่า ลูกหนี้ทำงานอยู่ที่ไหน ต่อจากนั้น กรมบังคับคดีก็จะทำหนังสือแจ้งไปยังผู้บริหารของบริษัท เพื่อขอให้หักเงินเดือน โดยให้เหตุผลตามที่ศาลได้พิพากษามาแล้ว และขอให้บริษัทนำส่งเงินจำนวนนี้ต่อกรมบังคับคดีทุกเดือน จนกว่าจะครบจำนวน    

สาเหตุที่ต้องให้บริษัทเป็นผู้ส่งเงินเดือนที่อายัดต่อกรมบังคับคดี ก็เพราะว่า ที่ผ่านมามีลูกนี้เพียงร้อยละ 2 ที่ส่งเงินทุกเดือน อีกร้อยละ 3 ส่งบ้างเป็นบางเดือน และร้อยละ 95 ไม่ยอมส่งเลยสักบาทเดียว

ดังนั้น ลูกหนี้ที่พร้อมชำระเงินให้กรมบังคับคดีทุกเดือน แต่ไม่อยากให้หักผ่านบริษัท จึงไม่ได้รับการอนุญาตให้ส่งเงินเอง เพราะกฎหมายได้บังคับเอาไว้ให้ “นายจ้างเป็นผู้หักเงินเดือนและนำส่งต่อกรมบังคับคดี” หากไม่ปฏิบัติตามนี้ นายจ้างเองก็อาจจะต้องเป็นผู้ถูกฟ้องซะเอง และยังต้องเป็นผู้ชดใช้หนี้แทนลูกจ้างด้วย

ระยะเวลาในการเริ่มอายัดเงินเดือน(อาจ)ไม่แน่นอน

หลังจากที่ศาลได้พิพากษาและได้ระบุเวลาเอาไว้ชัดเจนแล้ว แต่การจะอายัดเงินเดือนตามเวลานั้น ๆ ได้หรือไม่ ก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ ว่าจะสืบทราบและไปยื่นคำร้องต่อกรมบังคับคดีเมื่อไหร่ โดยหลังจากยื่นคำร้องไปแล้ว ทางกรมบังคับคดีเองจะพร้อมดำเนินการให้ทันทีหรือไม่ ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเช่นกัน

ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่า ในบางพื้นที่หรือบางจังหวัด มีคำร้องที่ต้องติดตามยึดทรัพย์และอายัดเงินเดือนเป็นจำนวนมาก หากพื้นที่ใดมีคดีน้อย ก็จะได้รับการดำเนินเรื่องในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพื้นที่ใดมีคดีเป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการอายัดก็อาจจะต้องรอเวลานานอีกสัดนิด

ดังนั้นการถูกอายัดเงินเดือนของลูกหนี้แต่ละราย จึงไม่เท่ากัน และเป็นไปได้มากที่จะเกินเวลาที่ศาลพิพากษาคือ 15 วัน บางราย 2 เดือน บางราย 6 เดือน บางรายอาจกินระยะเวลาเป็นปี จึงไม่มีระยะเวลาที่แน่นอน

แต่ลูกหนี้ก็ต้องเตรียมใจเอาไว้ และวางแผนการเงินใหม่ เพราะจะได้รับเงินเดือนน้อยลงอย่างแน่นอน หากมีเงินเดือนเกิน 20,000 บาท แต่หากเงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท จะไม่ถูกอายัดเงินเดือน แต่จะถูกสืบทรัพย์อื่น ๆ เพื่อยึดทรัพย์ต่อไปแทน

By : Parichart J.